Διαγωνισμός με αρ. διακήρ. 2/2020 για τη «Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή περισσότερα ακίνητα (ελάχιστης δυναμικότητας 40 κλινών έκαστο) για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 01-09-2020 έως 30-06-2023» προϋπολογισμού: 637.500,00€ με ΦΠΑ

Σχετικά αρχεία

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή kvlachaki@uowm.gr , έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση