Διαγωνισμός 3/2019 για τη μίσθωση κυλικείων της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα και της Σχολής Καλών Τεχνών

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη μισθωτή των κυλικείων της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα και της Σχολής Καλών Τεχνών, για 4 έτη (από 01-09-2019 έως 30-06-2023). Σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η με αριθμ πρωτ. 3802/15-03-2019 . Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 250,00 € μηνιαίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Μαΐου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη 50100). Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 250,00 €.
2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 3/2019.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uowm.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 2ος όροφος) μέχρι τις 08-05-2019 .

Η δαπάνη δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση