Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια αναφορικά με την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid- 19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης (με ΑΔΑΜ) (388 kB)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (41 kB)ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (27 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής και β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2020-20PROC006463340 (559 kB)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών για τις ανάγκες της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», με αρ. διακήρ. 1/2020

Σχετικά αρχεία Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 1/2020 (2 MB) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (145 kB) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (51 kB) Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (92...   Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών / Τροφοδοτικών και Καλωδίων

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (592 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (16 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κολλών αναφοράς και φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4661/24-02-2020 (με ΑΔΑΜ) (680 kB) Υπόδειγμα εκτύπωσης Κόλλας Αναφοράς (232 kB) Υπόδειγμα εκτύπωσης φακέλου διαστάσεων 11×23εκ. (114 kB)...   Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικού /Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (232 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (24 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την επιδιόρθωση και αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής αποθήκευσης του Τμήματος Δικτύων

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (521 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (17 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (14 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση χώρων στο Κεντρικό Κτίριο Διδασκαλίας στα Κοίλα Κοζάνης

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΛΙΚΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ (482 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (15 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λέβητα πετρελαίου και την εγκατάσταση του

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΛΕΒΗΤΑΣ (481 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI.-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (14 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (13 kB)

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καρτών για κεντρική αποθηκευτική υποδομή

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΡΤΕΣ SSD 660P (513 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (15 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13 kB)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση