Ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος εγκρίθηκε στην με αριθμ. 99/24-10-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα-Στέγαση», όλοι/όλες οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος νέα ηλεκτρονική αίτηση για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, διότι η διάρκεια διαμονής των φοιτητών/τριών ως οικότροφων λήγει με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου.

Ως εκ τούτου, όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών που εδρεύουν στα Γρεβενά, οι οποίοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, ενδιαφέρονται για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται επί της οδού Τέρμα Κων/νου Ταλιαδούρη στα Γρεβενά, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://applications.uowm.gr  και να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 25 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020.

Απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Δικαίωμα υποβολής παρέχεται στους/στις ενεργούς/ές προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες:

α) δεν έχουν υπερβεί τα ν έτη σπουδών (το 4ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 8 εξάμηνα και το 5ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 10 εξάμηνα)
β) δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους
γ) έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών
δ) δεν έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης Σχολής
ε) σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 km από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και η μόνιμη κατοικία τους δεν βρίσκεται εντός του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των Κοινοτήτων
στ) δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου Γρεβενών και των Κοινοτήτων.

Η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα/αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ακριβώς κάτω από την παρούσα ανακοίνωση, στα σχετικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»-«Στέγαση», θα αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier), προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του νέου κορωνοϊού (Covid-19), στον αρμόδιο υπάλληλο των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα με καταληκτική ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς) την 31η/07/2020, στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
6ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100 Γρεβενά
Υπόψη: Νικολάου Δημητρίου
Τηλ: 24620 61604, 24620 61605
email : dnikolaou@uowm.gr

Επισημαίνεται ότι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας (30-07-2020), δεν θα είναι πλέον δυνατή,
β) καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται  η 31η/07/2020 (βεβαιώνεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς). Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα ληφθούν υπόψη,
γ)  δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά,
δ) για τους/τις νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον ως άνω αρμόδιο για τη Φοιτητική Μέριμνα υπάλληλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, με δεδομένο ότι ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή πως θα εξελιχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) το επόμενο διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Η Αντιπρυτάνισσα
Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση