Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες στη Φλώρινα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Στο διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2019, όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Φλώρινας ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται ναυποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας https://applications.uowm.gr.

Επισημαίνεται πως η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 ενώ η κατάθεση/αποσστολή των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένου και του αντιγράφου της ηλεκτρονικής αίτησης, ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, τον οποίο θα λάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και θα ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραφείο Σίτισης-Στέγασης
κα Χριστίνα Γρηγοριάδου
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
τηλ. 2385055203

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενικά

Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους για διαμονή στις εστίες:

 1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη από το/τη φοιτητή/τρια
 2. Αίτηση Εγγραφής Επιτυχόντων 2019
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
  • Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:
   • το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και
   • το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση
  • Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το εκκαθαριστικό τους
 5. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1).
  Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

 1. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής που σπουδάζει σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.
 2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
 3. Βεβαίωση αδερφού που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν μισθοδοτείται.
 4. Βεβαίωση ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος/η ίδια, οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του.
 5. Αντίγραφο μισθωτηρίου, σε περίπτωση που η οικογένεια καταβάλλει ενοίκιο για κύρια κατοικία.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
  Αν το Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση