Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές που ήδη διαμένουν στις φοιτητικές εστίες αλλά και όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, εάν ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις εστίες το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 μέχρι και την
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016.


Σχετικά με την υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών των φοιτητών των παλιών ετών για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες στη Φλώρινα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι τη Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, λόγω νέας παράτασης στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.


Αρχικά οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη διεύθυνση:

https://web.uowm.gr/applications/

και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου (Γραφείο 101 της Παιδαγωγικής Σχολής).

Αφού υποβληθεί η αίτηση ηλεκτρονικά, στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπωθεί πατώντας την
αντίστοιχη σχετική ένδειξη.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν
είναι πλήρη δεν γίνονται δεκτά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενικά
Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους για δωρεάν σίτιση:

 1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη από το/τη φοιτητή/τρια.
 2. Βεβαίωση σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016 (για τα εισοδήματα του 2015). Οι φοιτητές που έχουν ατομικό εισόδημα θα πρέπει να
  προσκομίσουν το δικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα και παράλληλα το οικογενειακό.
 5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2016 (για τα εισοδήματα του
  2015).

Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο
να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να αναφέρει:
  1. τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων και τη μη κατοχή ιδιόκτητης ή μισθωμένης
   κατοικίας στην περιοχή του Δήμου Φλώρινας
  2. όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι αληθή.

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)
Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

 1. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής, που σπουδάζει σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό
  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.
 2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
 3. Βεβαίωση αδερφού που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν μισθοδοτείται.
 4. Βεβαίωση ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του.
 5. Αντίγραφο μισθωτηρίου, σε περίπτωση που η οικογένεια καταβάλλει ενοίκιο για κύρια
  κατοικία.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση