Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες Κοζάνης των πρωτοετών φοιτητών, που τα Τμήματά τους έχουν έδρα την Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Στο διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου – 27 Σεπτεμβρίου 2019, όσοι εκ των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ προπτυχιακών φοιτητών  των Τμημάτων των Σχολών, που έχουν έδρα την Κοζάνη   ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Κοίλα Κοζάνης).

Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα κατατίθενται  είτε αυτοπροσώπωςείτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση :                            

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης
κα Ματιάκη Ελένη
Κοίλα Κοζάνης
Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
τηλ. 2461068271   

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενικά

Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους για διαμονή στις εστίες:

 1. Αίτησης υπογεγραμμένη από το/τη φοιτητή/τρια.
 2. Αίτηση Εγγραφής Επιτυχόντων 2019
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
 4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) όλης της οικογένειας.
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
  • Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:
   • το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και
   • το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση
  • Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το εκκαθαριστικό τους
 6. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1).
  Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να αναφέρει:
  • τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων και τη μη κατοχή ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή του Δήμου Kοζάνης.
  • όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι αληθή.
  • έλαβα γνώση και συναινώ στη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων για όσο διάστημα απαιτείται η χρήση τους.

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

 1. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής που σπουδάζει σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.
 2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
 3. Βεβαίωση αδερφού που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν μισθοδοτείται.
 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για γονέα που απεβίωσε.
 5. Διαζευκτήριο όταν οι γονείς βρήσκονται σε διάσταση.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
  Αν το Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση