Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 Υπουργική Απόφαση Υπ΄αριθμ. 140832/Ζ1 (ΦΕΚ τ.Β’ 2993/31-8-2017) – Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων-δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 μέχρι στις 31-12-2016


 Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 2015-2016

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986)

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης

Διευκρίνιση σχετικά με το πιστοποιητικό καλής επίδοσης

© 2016 uowm.gr