Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή εξέταση
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Φυσιοθεραπεία

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν κατόπιν αίτησης, να πάρουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι το 2015 στους ασφαλιστικούς φορείς των γονιών τους (ως έμμεσα ασφαλισμένοι).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος:

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι οι ίδιοι σε άλλο Ταμείο
 3. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών τους στην οποία να φαίνονται ή μη η ασφάλιση τους (ή ότι δεν είναι προστατευόμενα μέλη)
 4. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι είναι φοιτητές
 5. Δύο (2) φωτογραφίες

Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων με την προσκόμιση του βιβλιαρίου και πρόσφατης βεβαίωσης σπουδών.

Διακοπή χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Πανεπιστήμιο με συνέπεια την επιστροφή του βιβλιαρίου υγείας γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όσοι περατώσουν τις σπουδές τους
 • όσοι αναστείλουν τις σπουδές τους και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή σπουδών
 • όσοι συμπληρώσουν το μέγιστο χρόνο παροχών (6 χρόνια για τα Τμήματα 4ετούς φοίτησης και 7,5 χρόνια για τα Τμήματα 5ετούς φοίτησης)

Σχετική νομοθεσία:

Ανακοινώσεις σχετικά με την ασφάλιση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 1. Θεώρηση βιβλιαρίων φοιτητών που είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2017
 2. Αναγραφή ποσοστού συμμετοχής για την αγορά φαρμάκων στο βιβλιάριο υγείας των φοιτητών που είναι ασφαλισμένοι στο Π.Δ.Μ.
 3. Θεώρηση βιβλιαρίων φοιτητών για το έτος 2016:
  Θα θέλαμε να ενημερώσετε τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και
  υποψήφιους διδάκτορες που είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο, ότι η
  θεώρηση των βιβλιαρίων για το έτος 2016 θα γίνει από το Τμήμα
  Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.Παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα τα βιβλιάρια στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

  *_Διευκρίνιση:_* Σύμφωνα με το Π.Δ. 327/1983, η υγειονομική περίθαλψη
  για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ισχύει για διάστημα
  ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια σπουδών
  προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

 4. Ορισμός ιατρών για άσκηση ελεγκτικού έργου στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων φοιτητών σε Κοζάνη και Φλώρινα

Ερωτήματα – Απαντήσεις

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε φοιτητές ηλικίας άνω των 25 ετών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε φοιτητές ηλικίας άνω των 25 ετών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Απαντήθηκε από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας στις 11-11-2013 ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1α «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν  έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε μεταπτυχιακό φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε μεταπτυχιακό φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Απαντήθηκε από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας στις 19-11-2013 ως ακολούθως:

Η απάντηση είναι ίδια με αυτή του προηγούμενου ερωτήματος.

© 2016 uowm.gr