Ερωτήματα – Απαντήσεις

Αναγνώριση μαθημάτων

Ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας περί αναγνώρισης μαθημάτων: α) φοιτητών που προέρχονται από ίδιο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου με μεταφορά θέσης (μετεγγραφή),

β) φοιτητών που εισήχθησαν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων,

γ) φοιτητών που εισήχθησαν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, είναι κάτοχοι παραπάνω του ενός προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ζητούν αναγνώριση μαθημάτων από όλους τους τίτλους σπουδών τους και

δ) φοιτητών που εισήχθησαν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων ή με το 5% (ειδικές ανάγκες), είναι κάτοχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων και ζητούν αναγνώριση μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς στα προηγούμενα τμήματα.

 

Απαντήθηκε από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ως ακολούθως:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 της Φ1/182016/Β3 (Β’ 3030) Υ.Α. «Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α’ 24)».

β) Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 9 της Φ1/192329/Β3 (Β’ 3185) Υ.Α. Διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής».

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 της παραπάνω Υ.Α. ανάμεσα στα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι υποψήφιοι προς κατάταξη να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες είναι «Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών».

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4115/2013 (Α’ 193) «Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.

Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους».

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση