Διαγωνισμοί – Προμήθειες

Είναι το Τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με:

  • Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών
  • Διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ
  • Διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ
  • Καταχώρηση εξοπλισμού (Βιβλίο Παγίων)

Αρμόδια Υπάλληλος
Βάγια Γούλα
Τηλ.: 2461056310
Fax: 2461056301
E-mail: vgoula@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση