ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟΔΙΠ αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει του άρθρου 14 του ν. 4009/2011. Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αριθμ. συνεδρίαση 16/14-04-2020) και Συγκλήτου (αριθμ. συνεδρίαση 11/24-04-2020), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν.

Οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4009/2011, είναι οι ακόλουθες:

  • Η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος.
  • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
  • Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ.
  • Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Τηλέφωνο: 2461056256
E-mail: modip@uowm.gr

 

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση