Έγγραφα Διοικητικών Υπηρεσιών

Έντυπα Αδειών

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεως αδειών για τη χορήγηση άδειας, κατά περίπτωση:


Έντυπα Αιτήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων κατά περίπτωση:

Διαδικασία

Αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία του εγγράφου και υπογραφεί από τον αιτούντα, η Αίτηση για πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων του Π.Δ 407/80 κατατίθεται στις Γραμματείες των Τμημάτων, ενώ η Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων και η Αίτηση Κατάθεσης Πιστοποιητικών, διαβιβάζονται μέσω της Γραμματείας του κάθε Τμήματος, στη Διοίκηση για διεκπεραίωση.

Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών / Οδηγίες Πραγματοποίησης Δαπανών

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση