Διευκρινίσεις σχετικά με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

  • Φοιτητής που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα έως 9.000€ κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια ή όχι.
  • Φοιτητής που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος έως 9.000 € ενώ στην περίπτωση που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια έως 22.000 €, κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Σημείωση: Εφεξής οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν και την ατομική τους φορολογική δήλωση/ ατομικό εκκαθαριστικό όπου θα προκύπτει το ατομικό τους εισόδημα, καθώς βάσει νόμου όλα τα πρόσωπα άνω 18 ετών, υποχρεούνται  στην υποβολή σχετικής δήλωσης.

Γενικές οδηγίες

  • Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων  και προστατευόμενο μέλος  θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.
  • Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, παρακαλούμε δείτε το έγγραφο.

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:

Το  οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:

  1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1
  2. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1
  3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Δ.

Αντίστοιχα προκύπτει και το ατομικό εισόδημα του φοιτητή.

© 2016 uowm.gr