Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να διανύσουν μία περίοδο 3-12 μηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύματα με τα οποία το ΠΔΜ έχει ενεργές Διμερείς συμφωνίες.

Οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το Ίδρυμα προέλευσης, δηλ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που έχει επιλέξει.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την υπ. Αριθμ. 14/13-1-2016 συνέλευση, ενέκρινε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+.

 1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
 2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής τους θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.  Κατά συνέπεια, αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν και από το πρώτο έτος σπουδών με τον όρο να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 4 μαθήματα του πρώτου έτους. Για τους φοιτητές των μεγαλύτερων ετών, ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς ανέρχεται στα 8.
  Σημείωση: Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης των «φοιτητών ERASMUS χωρίς υποτροφία» δηλ. φοιτητών που πληρούν τα κριτήρια κινητικότητας και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του φοιτητή Erasmus χωρίς να λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας ERASMUS.
 3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας στο εξωτερικό εφόσον έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος Καθηγητή στο ΠΔΜ και έχει καθοριστεί επιβλέπων Καθηγητής στο ίδρυμα  υποδοχής.
 4. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus+, που αφορούν στον ελάχιστο αριθμό ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του για σπουδές, θα πρέπει:
  1. κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής για σπουδές, να υπολείπονται τουλάχιστον 50ECTS για τη λήψη του πτυχίου.
  2. Κατά την ημερομηνία έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό να απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.
 5. Οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών θα πρέπει, επιπρόσθετα να έχουν συμπληρώσει το 90% των ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων του εξαμήνου που διανύουν. Δηλαδή αν ένας φοιτητής διανύει το έκτο εξάμηνο Σπουδών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 98 από τα 108 ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων.
 6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής ή της αγγλικής
 7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 6.
 8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει I) να βρίσκονται στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών II) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος των σπουδών τους.
  Προτεραιότητα δίδεται τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία στο εξωτερικό. Η αίτηση των υποψηφίων αυτών θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη θετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.  Στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιλέγονται εκείνοι που μέσω της κινητικότητας Erasmus, θα καλύψουν μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών.
  Οι υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουν την υποτροφία κινητικότητας Erasmus για Σπουδές σε δεύτερη προτεραιότητα, προηγούνται δηλαδή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (δεδομένου ότι για τους υποψήφιους διδάκτορες υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για σπουδές στο εξωτερικό). Στην περίπτωση ωστόσο των υποψήφιων διδακτόρων, η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.
  Ειδικότερα, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ισχύουν πέραν των ανωτέρω, όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση που μέρος ή όλη η διπλωματική/πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο εξωτερικό με χρηματοδότηση του προγράμματος ERASMUS+, θα πρέπει είτε στο εισαγωγικό σημείωμα είτε στα κεφάλαια που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό να αναφέρεται ευδιάκριτα ότι η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
 9. Φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές κατά τα προηγούμενα ακαδ. Έτη στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus ή Erasmus+, έπονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών  στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί
 10. Οι φοιτητές δεν μπορούν να επιλέξουν στο Ίδρυμα Προορισμού μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΠΔΜ.
 11. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα πρέπει τόσο κατά το χρόνο έναρξης της περιόδου κινητικότητας όσο και το χρόνο της επιστροφής τους να  διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα και ΔΕΝ μπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές.
 12. Κατά το εξάμηνο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές δηλώνουν στις γραμματείες των Τμημάτων τους μόνο τα χρωστούμενα μαθήματα προηγούμενων ετών καθώς και όσα αποτυπώνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) τα οποία θα τρέχουν αντίστοιχα στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών του εκάστοτε Τμήματος του ΠΔΜ. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο στο ΠΔΜ, κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο συμμετέχουν στο πρόγραμμα  Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συμμετοχή τους στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο ΠΔΜ για το σύνολο  των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην δήλωση του κάθε φοιτητή που κατατέθηκε στην αρχή του εξαμήνου στην Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα.

Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, θα πρέπει να καταθέσουν στον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματός τους, εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτησης Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές
 2. Αναλυτική Βαθμολογία
 3. Τίτλους γλωσσομάθειας (απλό αντίγραφο)
 4. Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Πιστοποιήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, διακρίσεις κ.α.
 6. Αντίγραφο πτυχίου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)
 7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού (αν υπάρχει. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS πραγματοποιείται από τους Ακαδ. Υπεύθυνους Erasmus και η σχετική λίστα κατάταξης των υποψηφίων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι Erasmus για σπουδές, θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει, μήνυμα που θα τους καλεί να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΜ

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για μία περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό για σπουδές, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του εξωτερικού στο οποίο πρόκειται να μετακινηθούν, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και τα έγγραφα που απαιτεί Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, και μετά την ανακοίνωση των ονομάτων από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα Ιδρύματα Υποδοχής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές e-mail το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Προσοχή! Είναι πιθανό το Ίδρυμα Υποδοχής να ζητά, πέρα από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, και επιπλέον δικαιολογητικά Για το λόγο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τη σχετική διαδικασία που ορίζει στην ιστοσελίδα του το κάθε Ίδρυμα του εξωτερικού.

 1. Εγγραφή στο Ίδρυμα υποδοχής. Για την εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι σχετικές φόρμες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής και οι αναφερόμενες οδηγίες θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
 2. Συμφωνία Σπουδών (Learning agreement). Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση σας προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Πρόκειται για ένα έντυπο το οποίο είτε αποτελεί μέρος της αίτησης εγγραφής, είτε προσφέρεται ως ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, είτε το «κατεβάζετε» από το σύνδεσμο Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Ορισμένα Ιδρύματα Υποδοχής μπορεί να μη ζητήσουν την αποστολή του συγκεκριμένου εντύπου στην φάση αυτή. Ωστόσο, είναι απαραίτητο έγγραφο για τον φάκελό σας και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Κινητικότητας για Σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που προσφέρει το Ίδρυμα Υποδοχής, μελετώντας την αναλυτική περιγραφή τους και να προεπιλέξετε κάποια μαθήματα στο πλαίσιο του κανονικού προγράμματος σπουδών σας. Κατόπιν οφείλετε να συναντηθείτε με τον Ακαδ. Υπεύθυνο του Τμήματός σας, ο οποίος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις προεπιλογές των μαθημάτων, αφού σας υποδείξει ενδεχόμενες αλλαγές ή απορρίψει μαθήματα, αντικαθιστώντας τα με άλλα, περισσότερο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αντιστοίχηση των μαθημάτων, στα οποία θα εξετασθείτε επιτυχώς στο εξωτερικό, με μαθήματα τού προγράμματος σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. Μετά από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, ο Ακαδ. Υπεύθυνος  υπογράφει το Learning Agreement, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αφορά την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής σας εργασίας ή της διδακτορικής σας διατριβής θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή των επιβλεπόντων καθηγητών ή τον επιβλέποντα καθηγητή σας, αντί για μαθήματα στο Learning Agreement να αναφέρετε  το αντικείμενο της εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσετε.

Σημειώνεται ότι για μετακίνηση έξι μηνών θα πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση που οι σπουδές ολοκληρώνονται εντός τριμήνου.

Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας. Στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμόσαστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Μετά την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, περιμένετε επίσημη απάντηση από το Ίδρυμα Υποδοχής σχετικά με την αποδοχή σας, την οποία θα λάβετε μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης που καταθέσατε. Η απάντηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενημερωτικού e-mail, επίσημης επιστολής αποδοχής, και θα πρέπει να την κοινοποιήσετε απαραίτητα και στο Γραφείο μας..

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εφόσον έχετε λάβει την απαντητική επιστολή για την αποδοχή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετακινηθείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων και λήξης της εξεταστικής περιόδου. Η σωστή ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω ημερομηνίες είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς με βάση αυτές υπολογίζεται ο αριθμός των μηνών σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πραγματοποιείται η χρηματοδότησή σας.

Αμέσως μόλις ενημερωθεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για την αποδοχή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής και τις ακριβείς ημερομηνίες των σπουδών σας στο εξωτερικό, θα σας σταλούν τα ακόλουθα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, να τα υπογράψετε και να τα αποστείλετε στο Γραφείο μας.

 1. Σύμβαση φοιτητή για Σπουδές
 2. Το έντυπο Learning agreement
 3. Στοιχεία μετακινούμενου
 4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. Πριν την αναχώρησή σας θα πρέπει να εκδώσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας η οποία σας εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη στη χώρα υποδοχής. Αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής ή από το Π.Δ..Μ.  εφόσον είσαστε ασφαλισμένοι σε αυτό.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. Όλοι οι φοιτητές (εκτός απ’ αυτούς που η μητρική τους γλώσσα είναι μία από τις παρακάτω–native speakers) που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για σπουδές, των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας /εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ολλανδικά, υποβάλλονται σε διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές στο εξωτερικό.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την άφιξή και εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, και εντός δύο εβδομάδων θα πρέπει να αποστείλετε με mail, στο Γραφείο μας το έντυπο “Arrival-Departure letter”, υπογεγραμμένο, από το αντίστοιχο Γραφείο Erasmus, στο πεδίο “Arrival”. Το έγγραφο αυτό το κρατάτε μέχρι την αναχώρησή σας, οπότε και θα πρέπει να υπογραφεί εκ νέου στο πεδίο “Departure”.

Οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να πραγματοποιηθεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) που είχε υπογραφεί πριν την αναχώρησή σας, θα πρέπει να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εντός μηνός από την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πάντοτε σε συνεννόηση με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus του τμήματός σας.

Θα πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι με την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θεωρείστε πλέον φοιτητές του, με αποτέλεσμα να είστε υποχρεωμένοι να υπακούτε στους κανόνες λειτουργίας του. Ωστόσο, καθώς οι σπουδές σας στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι κομμάτι των σπουδών σας στο Π.Δ..Μ. και, καθώς πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θα πρέπει να φροντίσετε να τηρείτε και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδιότητές σας ως φοιτητές του Π.Δ.Μ και φοιτητές Erasmus. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν για τους φοιτητές Erasmus μπορείτε να κατεβάσετε τον «Χάρτη του φοιτητή Erasmus«.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πριν από την επιστροφή σας στην Ελλάδα θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς αυτά αποτελούν την πιστοποίηση των σπουδών σας στο εξωτερικό και κατ΄ επέκταση την αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς.

 1. Το πρωτότυπο “Arrival-Departure Letter”. Στο δεύτερο πεδίο του εγγράφου αυτού αναφέρεται η ημερομηνία λήξης των σπουδών σας, στο Ίδρυμα Υποδοχής, οπότε θα πρέπει το έγγραφο αυτό να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Καλό είναι οι ημερομηνίες στα Supervisor’s Report και Arrival Departure Letter να ταυτίζονται, για να αποφύγετε προβλήματα με τον υπολογισμό της χρηματοδότησής σας.
 2. Την πρωτότυπη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) καθώς και οποιοδήποτε έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Proposed Learning Agreement), εφόσον υπήρξαν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το ίδρυμα Υποδοχής. Επισημαίνεται ότι, πριν την επιστροφή σας, το έντυπο του Learning agreement θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από το ίδρυμα υποδοχής και στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” όπου και θα αναφέρονται και οι πραγματικές ημερομηνίες της διάρκειας σπουδών σας στο εξωτερικό, βάση των οποίων θα υπολογιστεί και το τελικό ποσό της επιχορήγησής σας
 3. Aντίγραφο του επισήμου εγγράφου που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη από το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εξετάσεις είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report) σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρατείνουν την περίοδο κινητικότητάς τους για σπουδές στο Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο ήδη βρίσκονται, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΠΔΜ, το έντυπο Αίτηση για παράταση σπουδών (Prolongation Form), το οποίο συνυπογράφει και το Ίδρυμα αποδοχής.

Οι αιτήσεις αυτές για την παράταση του διαστήματος κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό θα εγκρίνονται εφόσον:

 1. Υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο στο ΠΔΜ
 2. Συναινεί ο Ακαδ. Υπεύθυνος του Τμήματος

Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα για σπουδές θα πρέπει να ολοκληρώνεται στις 30/9 του τρέχοντος έτους.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας θα σας αποσταλεί αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης της Τελικής Έκθεσης.

Η πληρωμή της β΄δόσης μπορεί να γίνει εφόσον η τελική έκθεση έχει υποβληθεί από τον μετακινούμενο

Αμέσως μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Το πρωτότυπο Learning Agreement
 2. Arrival-Departure Letter
 3. Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Έκθεση Αξιολόγησης  για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες (Assessment Report)
 4. Συμμετοχή στο On line τεστ της γλωσσικής αξιολόγησης

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Learning Agreement, στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” και στο Arrival-Departure Letter και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στη Σύμβαση Κινητικότητα για σπουδές που έχετε υπογράψει.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω έντυπα, και την Τελική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από σχετικό e-mail που θα λάβετε, , διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Με Απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. (Αρ. Συνεδρίασης 38/6-7-2017) και  για λόγους ισονομίας, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί υπότροφοι του προγράμματος ERASMUS+ για σπουδές, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου στο οποίο συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή των φοιτητών/υποτρόφων του προγράμματος στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, γίνεται κανονικά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» και στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε ή θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Με την επιστροφή σας η γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε μάθημα που επιλέξατε, παρακολουθήσατε και εξεταστήκατε με επιτυχία στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό αναγνωρίστηκε, καθώς και τις μονάδες ECTS που πιστωθήκατε και την βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται επίσης στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μας και τοποθετείται στο φάκελό σας.

© 2016 uowm.gr