Κινητικότητα φοιτητών ΕRΑSΜUS με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΔΜ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ PLACEMENTS.

Δυνατότητα μετακίνησης για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι, στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος και  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.

Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΠΔΜ και του φορέα Υποδοχής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες. Ωστόσο, οι φοιτητές του  Π.Δ.Μ. λαμβάνουν χρηματοδότηση για 3 μήνες πρακτικής άσκησης. Για διάστημα πέραν των 3 μηνών, η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί χωρίς επιχορήγηση (Zero Grant).

Τόσο για τους εν ενεργεία φοιτητές όσο και για τους πρόσφατα απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών, ανά κύκλο σπουδών κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ERASMUS+

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
 2. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EΟX (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)
 3. Η Ελβετία (διευκρινίσεις)
 4. Η υπό ένταξη χώρα: Τουρκία

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

 • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της Πρακτικής σας Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΠΔΜ.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Κατά συνέπεια ο φοιτητής μπορεί να εργασθεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πρακτική άσκηση οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους τον φορέα υποδοχής χρησιμοποιώντας

 1. το αρχείο με θέσεις Πρακτικής που τηρεί το ΠΔΜ
 2. από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 3. από ατομική αναζήτηση
 4. Φορείς που έχουν δεχθεί φοιτητές του ΠΔΜ

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματός τους, προκειμένου να λάβουν την έγκρισή του για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στον οργανισμό υποδοχής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η περίοδος πρακτικής άσκησης Erasmus για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πρακτικής άσκησης θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement). Η τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης Erasmus+ αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες.

Ειδικά κριτήρια για την αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για την περίοδο πρακτικής άσκησης)

Ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της γλώσσας που υποδεικνύει ο οργανισμός/εταιρεία/φορέας υποδοχής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (Traineeship mobility) προβλέπεται μηνιαία επιχορήγηση υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες, σίτιση σε φοιτητικό εστιατόριο κ.α.) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.

Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στο δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον ακαδ. συντονιστή Erasmus του Τμήματός τους, εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνονται. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. την Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής
 2. Αναλυτική Βαθμολογία
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες)
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Συστήνεται η χρήση του Europass CV.
 6. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των φοιτητών θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

 1. Η υπογεγραμμένη «Σύμβαση φοιτητών για Πρακτική άσκηση/Placement Contract», η οποία αφορά στο πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης.
 2. Η Συμφωνίας Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships), υπογεγραμμένη από τρία μέρη: α) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, β) τον Οργανισμό Υποδοχής και γ) τον φοιτητή.
  Πρόκειται για ένα ατομικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφόρων μελών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus και περιλαμβάνονται τα εξής:

  • πρόγραμμα εργασίας που θα διεξαχθεί,
  • μαθησιακά αποτελέσματα, (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες που θα αποκτηθούν)
  • καθήκοντα εκπαιδευόμενου,
  • παρακολούθηση και σχέδιο αξιολόγησης.
 3. Στοιχεία μετακινούμενου
 4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαρισμού που θα καταθετηθεί η επιχορήγηση
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό. Αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής ή από το Π.Δ..Μ.  εφόσον είσαστε ασφαλισμένοι σε αυτό.
 7. Αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) και ατύχημα σε χώρο εργασίας, για τη χρονική περίοδο της Σύμβασης που έχετε υπογράψει.

Παρατηρήσεις – Διευκρινίσεις

ΣΤΕΓΑΣΗ

Οι φοιτητές απευθύνονται στο Φορέα Υποδοχής για πιθανή βοήθεια στο θέμα της διαμονής στη χώρα.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. Όλοι οι φοιτητές (εκτός απ’ αυτούς που η μητρική τους γλώσσα είναι μία από τις παρακάτω–native speakers) που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση, των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας /εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ολλανδικά, θα υποβάλλονται σε διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές ή για την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Με την άφιξή και εγγραφή σας στο Φορέα Υποδοχή, και εντός δύο εβδομάδων θα πρέπει να αποστείλετε με mail, στο Γραφείο μας το έντυπο “Arrival-Departure letter”. Σ` αυτό αναγράφεται ο Υπεύθυνος που σ` έχει αναλάβει στον Οργανισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας και η ακριβής ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σου άσκησης.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν για τους φοιτητές Erasmus μπορείτε να κατεβάσετε τον «Χάρτη του φοιτητή Erasmus«.

Επισημαίνεται ότι, οι όποιες αλλαγές προκύψουν στα όσα ορίζονται στη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) θα πρέπει να δηλωθούν στη Συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση, στο σημείο “Section to be completed DURING THE MOBILITY-EXCEPTIONAL MAJOR CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρατείνουν την περίοδο κινητικότητάς τους για πρακτική άσκηση στο Φορέα Υποδοχής στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΠΔΜ, το έντυπο Αίτηση για παράταση πρακτικής άσκησης (Prolongation Form), το οποίο συνυπογράφει και ο Υπεύθυνος στο Φορέα Υποδοχής . Οι αιτήσεις αυτές για την παράταση του διαστήματος κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα εγκρίνονται εφόσον:

 1. Υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο στο ΠΔΜ
 2. Συναινεί ο Ακαδ. Υπεύθυνος του Τμήματος

Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα για πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται στις 30/9 του τρέχοντος έτους.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πριν από την επιστροφή σας στην Ελλάδα θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα από το Φορέα Υποδοχής:

 1. Το πρωτότυπο “Arrival-Departure Letter”. Στο δεύτερο πεδίο του εγγράφου αυτού αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας άσκησης, στο Φορέα Υποδοχής, οπότε θα πρέπει το έγγραφο αυτό να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
 2. Την πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) καθώς και οποιοδήποτε έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to the Original Learning Agreement), εφόσον υπήρξαν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το Φορέα Υποδοχής. Επισημαίνεται ότι, πριν την επιστροφή σας, το έντυπο του Learning agreement θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από το ίδρυμα υποδοχής και στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” όπου και θα αναφέρονται και οι πραγματικές ημερομηνίες της διάρκειας της πρακτικής σας άσκησης στο εξωτερικό, βάση των οποίων θα υπολογιστεί και το τελικό ποσό της επιχορήγησής σας
 3. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (χορηγείται από την επιχείρηση) στην οποία ο Υπεύθυνος του Φορέα Υποδοχής θα περιγράφει τη γενική εικόνα του φοιτητή, τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου της πρακτικής άσκησής στην επιχείρηση καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης. (το έγγραφο είναι πρωτότυπο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας θα σας αποσταλεί αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης της Τελικής Έκθεσης.

Η πληρωμή της β΄δόσης μπορεί να γίνει εφόσον η τελική έκθεση έχει υποβληθεί από τον μετακινούμενο.

Αμέσως μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Την πρωτότυπη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships)
 2. Το πρωτότυπο Arrival-Departure Letter
 3. Έγγραφη Αξιολόγηση/Βεβαίωση του Φορέα Υποδοχής.

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο της πρακτικής σας άσκησης στο Φορέα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Learning Agreement for Traineeships, στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” και στο Arrival-Departure Letter και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο κινητικότητάς σας βάση της οποίας προϋπολογίστηκε η χρηματοδότηση σας, θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια παραμονής σας στο Φορέα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την αρχικά προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στη Σύμβαση Κινητικότητα για πρακτική άσκηση, που έχετε υπογράψει.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω έντυπα, και την Τελική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από σχετικό e-mail που θα λάβετε,  διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

© 2016 uowm.gr