Επιμόρφωση προσωπικού

Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και τη συμβατότητα των κριτηρίων επιλογής προσωπικού με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+
 2. την οργάνωση του προγράμματος κατά τρόπο που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεροληψία ώστε να παρουσιάζει συνοχή και να είναι δεόντως τεκμηριωμένη,

προέβη στην τροποποίηση της απόφασης 233/18-7-2014 της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού για επιμόρφωση, μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται στο προσωπικό του Ιδρύματος, για πραγματοποίηση περιόδου επιμόρφωσης:

 1. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού, ανεξάρτητα αν:
  1. υπάρχει Διμερής Συμφωνία με το Π.Δ.Μ.
  2. τα Ιδρύματα Υποδοχής είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+
 2. σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ενεργές στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.
 3. Σε δικαιούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος ERASMUS+:
  1. Είναι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  2. Είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοος άλλης χώρας εργαζόμενος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και από το Π.Δ.Μ.
 4. Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (οι οποίοι λαμβάνουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση)
 5. Επιδιώκεται η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
 6. Λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση των τομέων σπουδών στην κινητικότητα
 7. Δεν αποκλείεται συστηματικά καμία ροή προς κανένα Ίδρυμα – εταίρο και κανένα επίπεδο
 8. Οι εταίροι να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα παρακολουθήσει ο δικαιούχος, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
 9. Μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούται όλο το προσωπικό του Π.Δ.Μ.(μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέλη του διδακτικού προσωπικού, μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ)
 10. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του προσωπικού του Π.Δ.Μ. τα οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ατόμων.
 11. Δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών του Προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ανά ακαδημαϊκό έτος, οι υπάλληλοι δικαιούνται μετακίνηση για επιμόρφωση μία (1) φορά κατ’ έτος και για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών. Στον περιορισμό αυτό δεν εμπίπτουν τα μέλη του προσωπικού που αιτούνται για συμμετοχή στην επιμόρφωση, χωρίς χρηματοδότηση (Zero Grant).
 12. Τα μέλη του προσωπικού δεν έχουν δικαίωμα μετακίνησης για δύο συνεχόμενα έτη. Κατ εξαίρεση, όλοι οι αιτούντες, είναι δυνατό να μετακινηθούν σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, εφόσον οι διατιθέμενες θέσεις δεν καλύπτονται από τις αιτήσεις και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του ΠΔΜ.
 13. Το προσωπικό του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
  1. συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά προτεραιότητα
  2. δεν κατατάσσεται σε πίνακα επιλογής
  3. δύναται να μετακινηθεί σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη
  4. έχει τη δυνατότητα περισσότερων, της μίας, μετακινήσεων ανά έτος, εφόσον επαρκεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ.
 14. Δεν εγκρίνεται η μετακίνηση του ίδιου μέλους διδακτικού προσωπικού προς το ίδιο Ίδρυμα Υποδοχής, για δύο συνεχόμενες μετακινήσεις.
 15. Ο υποψήφιος προς μετακίνηση θα πρέπει αποδεδειγμένα να γνωρίζει την ομιλούμενη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο/Φορεά υποδοχής ή αγγλικών.
 16. Για κάθε μετακίνηση για επιμόρφωση, θα πρέπει να υπάρχει σαφής τεκμηρίωση της συνάφειας του αντικειμένου εργασίας του συμμετέχοντα με την προς επιμόρφωση μετακίνησή του στο Ίδρυμα/Φορέα υποδοχής (μετακίνηση σε όμοιο ή παρόμοιο τμήμα).
 17. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού μετακινούνται πρωτίστως με staff week («Εβδομάδες» Επιμόρφωσης διοργανωμένες από τα Ιδρύματα Υποδοχής). Όταν η μετακίνηση για επιμόρφωση αφορά σε staff week, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει αγγλικά. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα τέτοιων διεθνών συναντήσεων γίνεται στα αγγλικά, εκτός από τις περιπτώσεις που οι διοργανωτές ενημερώνουν για κάτι διαφορετικό.
 18. Υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλη υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετακινούνται με χαμηλή προτεραιότητα, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμα είναι μικρότερη. Καθίσταται σαφές ότι, εφόσον εγκριθούν περίοδοι μετακίνησης αποσπασμένου υπαλλήλου, η περίοδος μετακίνησης θα πρέπει να εμπίπτει στο χρονικό διάστημα για το οποίο είναι σε ισχύ η απόσπαση.
 19. Τα έξοδα διαβίωσης καταβάλλονται μόνο για τις πραγματικές ημέρες εργασίας (κατ’ ελάχιστο 2 και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες) και δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου.

Μοριοδότηση προσόντων

Η μοριοδότηση των προσόντων του προσωπικού προκειμένου να συμμετάσχει στην κινητικότητα Erasmus για επιμόρφωση, έχει ως εξής:

 1. Υπάλληλοι που μετακινούνται για πρώτη φορά (30 μόρια)
 2. Υπάλληλοι που έχουν πιστοποιημένα επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (25 μόρια) ή αγγλικών (15 μόρια) (Μέγιστο άθροισμα ΜΟΡΙΩΝ 40)
 3. Συνάφεια αντικειμένου εργασίας (20 μόρια)

Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων πραγματοποιείται  από την Επιτροπή Erasmus+ του Π.Δ.Μ., μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

© 2016 uowm.gr