Εντατικά προγράμματα Erasmus μικρής διάρκειας (Erasmus Intensive Programmes)

Τα Εντατικά Προγράμματα (ΙPs) είναι βραχύχρονα προγράμματα διδασκαλίας, διάρκειας 10 ημερών  έως 6 εβδομάδων, στα οποία συμμετέχουν καθηγητές και φοιτητές τουλάχιστον τριών διαφορετικών χωρών, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία πρέπει να ανήκει στην ΕΕ. Πρόκειται για προγράμματα  πολυπολιτισμικής διδασκαλίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που δίνουν έμφαση στην καινοτομία (πρόσβαση στη γνώση, ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων), στη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία και στη διαθεματική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών παρέχονται νέα δεδομένα και ευκαιρίες εκμάθησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, την πρόσβαση στην ενημέρωση κ.α. για τους συμμετέχοντες φοιτητές και καθηγητές και υποστηρίζουν νέα διεθνή δεδομένα στα προγράμματα σπουδών ανά θεματικό αντικείμενο.

Σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος προέλευσης και το τμήμα υποδοχής, και κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης και εκπόνησης σχετικής εργασίας (assignment) από το φοιτητή/τρια, μπορεί να οδηγήσουν στη λήψη διδακτικών μονάδων ECTs, με αντιστοιχία ορισμένων μαθημάτων στο τμήμα προέλευσης.

Πρόκειται για μια νέα διάσταση στα προγράμματα διδασκαλίας, η οποία μειώνει διάρκεια και κόστος παραμονής στο τμήμα υποδοχής, και δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και καθηγητές να μεταβούν σε διεθνή ιδρύματα αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες.

© 2016 uowm.gr