Διδακτικό Προσωπικό

Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και τη συμβατότητα των κριτηρίων επιλογής προσωπικού με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+
2. την οργάνωση του προγράμματος κατά τρόπο που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεροληψία ώστε να παρουσιάζει συνοχή και να είναι δεόντως τεκμηριωμένη,

προέβη στην τροποποίηση της απόφασης 233/18-7-2014 της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού για διδασκαλία, μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Κριτήρια επιλεξιμότητας erasmus

Οι υποτροφίες χορηγούνται στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, για πραγματοποίηση περιόδου διδασκαλίας σε Ιδρύματα υποδοχής με τα οποία υπάρχει  υπογεγραμμένη διμερής συμφωνία.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού ERASMUS+, όπως ορίζονται στον οδηγό του τομεακού προγράμματος ERASMUS+. Συγκεκριμένα:

 1. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι
  1. Εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλης χώρας, εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και από το Π.Δ.Μ.
 2. Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (οι οποίοι λαμβάνουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση)
 3. Επιδιώκεται η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
 4. Λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση των τομέων σπουδών στην κινητικότητα
 5. Δεν αποκλείεται συστηματικά καμία ροή προς κανένα Ίδρυμα – εταίρο και κανένα επίπεδο
 6. Οι εταίροι θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα παραδοθούν, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των μελών του Διδακτικού Προσωπικού που θα μετακινηθούν συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ανά ακαδημαϊκό έτος, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

 1. Προτεραιότητα έχουν οι διδάσκοντες οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή στην κινητικότητα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ατόμων
 2. Δεν εγκρίνεται μετακίνηση του ίδιου μέλους Διδακτικού Προσωπικού προς το ίδιο Ίδρυμα Υποδοχής για δύο συνεχόμενες μετακινήσεις.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού δεν έχουν δικαίωμα μετακίνησης για δύο συνεχόμενα έτη. Εξαιρούνται οι Τμηματικά Υπεύθυνοι Erasmus, για τους οποίους υπάρχει δικαίωμα μετακίνησης δύο συνεχόμενων ακαδημαϊκών ετών και παύση ενός.

Κατ εξαίρεση, όλοι οι αιτούντες, είναι δυνατό να μετακινηθούν σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, εφόσον οι διατιθέμενες θέσεις δεν καλύπτονται από τις αιτήσεις και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του ΠΔΜ.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και ΕΔΙΠ που  αιτούνται να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διδασκαλία, θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ομιλούμενης γλώσσας στη χώρα υποδοχής ή αγγλικών, στο επίπεδο γλωσσομάθειας που ορίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα/εταίρους, στις διμερείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιτρέπεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, στην κινητικότητα για διδασκαλία, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant) σε διδασκαλία, μετά από σχετική αίτηση.

Κριτήρια επιλογής

Ποσόστωση ανά βαθμίδα. Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια κατατάσσονται ανά βαθμίδα και οι διατιθέμενες θέσεις κατανέμονται αναλογικά. Δίδεται προτεραιότητα στις χαμηλότερες βαθμίδες, με την ακόλουθη αναλογία

Καθηγητές
Αν. Καθηγητές
Επικ. Καθηγητές
Λέκτορες
1
2
3
4

 

Μεταξύ της ίδιας βαθμίδας οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετοχών τους στο πρόγραμμα. Προηγούνται δηλαδή οι υποψήφιοι με τις λιγότερες μετακινήσεις.

Για λόγους ισονομίας, υπάρχει μέριμνα μετακίνησης τουλάχιστον ενός μέλους ΔΕΠ ανά τμήμα,  εφόσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος .

Μετά τη σύνταξη του προκαταρκτικού πίνακα των επιλαχόντων, θα πρέπει οι επιλεχθέντες, εντός διμήνου και εντός ημερομηνιών που θα ορίζονται κάθε φορά, να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:

 1. Πρόσκληση για διδασκαλία (e-mail ή επιστολή) από το Ίδρυμα Υποδοχής, στην οποία να προσδιορίζεται:
  1. Το ακριβές χρονικό διάστημα παραμονής, οι ημερομηνίες και οι ώρες διδασκαλίας.
  2. Το τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία
  3. Ότι το θέμα διδασκαλίας εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής
 2. Άδεια μετακίνησης από το Τμήμα στο οποίο διδάσκει ο συμμετέχον

Υπενθυμίζεται ότι, η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι 2 εργάσιμες ημέρες και η μέγιστη 5 εργάσιμες ημέρες ενώ το  ελάχιστο των ωρών διδασκαλίας είναι 8.

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα διαβίωσης καταβάλλονται μόνο για τις πραγματικές ημέρες εργασίας/διδασκαλίας (κατ’ ελάχιστο 2 και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες) και δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου.

Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων πραγματοποιείται  από την Επιτροπή Erasmus+ του Π.Δ.Μ., μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στην περίπτωση που οι πρώτοι επιλαχόντες δεν υποβάλλουν τα παραπάνω έγγραφα εντός των οριζόμενων ημερομηνιών, και προκειμένου να είναι δυνατή η ορθότερη αξιοποίηση του διατιθέμενου κονδυλίου και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αιτήματος συμπληρωματικής χρηματοδότησης από την Ε.Μ., τα εν λόγω μέλη του προσωπικού χάνουν τη δυνατότητα μετακίνησής τους και το δικαίωμα δίδεται στα μέλη του Διδακτικού προσωπικού που ακολουθούν στον πίνακα κατάταξης.

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr