Διεθνής κινητικότητα – International Credit Mobility

Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές στο πλαίσιο της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το πρόγραμμα Erasmus+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (Διεθνής Κινητικότητα) προβλέπει τη συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος με Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχει εγκριθεί από το ΙΚΥ, αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλλε το Π.Δ.Μ. για συνεργασία με το πανεπιστήμιο Un. Fan S. Noli στην Κορυτσά της Αλβανίας.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Για το Ακαδ. Έτος 2015-2016 προβλέπεται η συμμετοχή

 • 2 προπτυχιακών φοιτητών
 • 1 μεταπτυχιακού φοιτητή

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να διανύσουν μία περίοδο 3-5 μηνών για σπουδές στο συνεργαζόμενο Αλβανικό Ίδρυμα Un. Fan S. Noli

Προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας φοιτητών

Η Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού και η Ομάδα εργασίας Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην από 7/10/2015 συνεδρίασή της, ενέκρινε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φοιτητών για τη συμμετοχή στους στο πρόγραμμα Erasmus+: Διεθνής Κινητικότητα, για σπουδές σε συνεργαζόμενο Αλβανικό Ίδρυμα.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή και προκειμένου οι φοιτητές να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα θα πρέπει:

 1. Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
 2. Υποτροφίες χορηγούνται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Δ.Μ.
  • Σημείωση: Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης των «φοιτητών ERASMUS χωρίς υποτροφία» δηλ. φοιτητών που πληρούν τα κριτήρια κινητικότητας και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του φοιτητή Erasmus χωρίς να λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας ERASMUS
 3. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει επαρκή γνώση της αλβανικής ή της αγγλικής γλώσσας
 4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 6,5.
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει I) να βρίσκονται στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών II) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος των σπουδών τους.
  Προτεραιότητα δίδεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία στο εξωτερικό. Η αίτηση των υποψηφίων αυτών θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη θετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιλέγονται εκείνοι που μέσω της κινητικότητας Erasmus, θα καλύψουν μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+, θα πρέπει να καταθέσουν εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη την Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας
 2. Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας ή Υπ. Δήλωση για τη γνώση της Αλβανικής γλώσσας.
 6. Οποιαδήποτε βεβαίωση/πιστοποιητικό (αντίγραφο) για απόδειξη εμπειρίας ή συμμετοχής σε συνέδρια, θερινά σχολεία, προγράμματα επιμόρφωσης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS για το πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας πραγματοποιείται από τους Ακαδ. Υπεύθυνους Erasmus και η σχετική λίστα κατάταξης των υποψηφίων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι Erasmus για σπουδές στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας, θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει, μήνυμα που θα τους καλεί να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό.

Oικονομική επιχορήγηση

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές στη Διεθνή Κινητικότητα, λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση 650€/ μήνα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

 1. Αίτηση προς το Ίδρυμα υποδοχής. Για την εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι σχετικές φόρμες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής και οι αναφερόμενες οδηγίες θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής.
 2. Συμφωνία Σπουδών (Learning agreement). Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση σας προς το Ίδρυμα Υποδοχής.

Για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που προσφέρει το Ίδρυμα Υποδοχής, μελετώντας την αναλυτική περιγραφή τους και να προεπιλέξετε κάποια μαθήματα στο πλαίσιο του κανονικού προγράμματος σπουδών σας. Κατόπιν οφείλετε να συναντηθείτε με τον Ακαδ. Υπεύθυνο του Τμήματός σας, ο οποίος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις προεπιλογές των μαθημάτων, αφού σας υποδείξει ενδεχόμενες αλλαγές ή απορρίψει μαθήματα, αντικαθιστώντας τα με άλλα, περισσότερο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αντιστοίχηση των μαθημάτων, στα οποία θα εξετασθείτε επιτυχώς στο εξωτερικό, με μαθήματα τού προγράμματος σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. Μετά από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, ο Ακαδ. Υπεύθυνος  υπογράφει το Learning Agreement, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αφορά την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής σας εργασίας ή της διδακτορικής σας διατριβής θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή των επιβλεπόντων καθηγητών ή τον επιβλέποντα καθηγητή σας, αντί για μαθήματα στο Learning Agreement να αναφέρετε  το αντικείμενο της εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσετε.

Σημειώνεται ότι για μετακίνηση έξι μηνών θα πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση που οι σπουδές ολοκληρώνονται εντός τριμήνου.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το Ίδρυμα υποδοχής ενημερώνει τόσο το φοιτητή όσο και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για τις ακριβείς ημερομηνίες κατά τις οποίες ο φοιτητής θα πρέπει να είναι παρών.

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλει στη συνέχεια στους φοιτητές τα ακόλουθα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν, να υπογραφούν και να αποσταλούν στο Γραφείο μας.

 1. Σύμβαση φοιτητή για Σπουδές
 2. Το έντυπο Learning agreement
 3. Στοιχεία μετακινούμενου
 4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα προορισμού

Οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας παραμονής από τις αρχές της χώρα υποδοχής για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στο εξωτερικό.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την άφιξή και εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, και εντός δύο εβδομάδων θα πρέπει να αποστείλετε με mail, στο Γραφείο μας το έντυπο «Arrival-Departure letter«, υπογεγραμμένο, από το αντίστοιχο Γραφείο Erasmus, στο πεδίο «Arrival». Το έγγραφο αυτό το κρατάτε μέχρι την αναχώρησή σας, οπότε και θα πρέπει να υπογραφεί εκ νέου στο πεδίο «Departure».

Οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να πραγματοποιηθεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) που είχε υπογραφεί πριν την αναχώρησή σας, θα πρέπει να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εντός μηνός από την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πάντοτε σε συνεννόηση με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus του τμήματός σας.

Θα πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι με την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θεωρείστε πλέον φοιτητές του, με αποτέλεσμα να είστε υποχρεωμένοι να υπακούτε στους κανόνες λειτουργίας του. Ωστόσο, καθώς οι σπουδές σας στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι κομμάτι των σπουδών σας στο Π.Δ..Μ. και, καθώς πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θα πρέπει να φροντίσετε να τηρείτε και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδιότητές σας ως φοιτητές του Π.Δ.Μ και φοιτητές Erasmus. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν για τους φοιτητές Erasmus μπορείτε να κατεβάσετε τον «Χάρτη του φοιτητή Erasmus«.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πριν από την επιστροφή σας στην Ελλάδα θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς αυτά αποτελούν την πιστοποίηση των σπουδών σας στο εξωτερικό και κατ επέκταση την αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς.

 1. Το πρωτότυπο «Arrival-Departure letter«. Στο δεύτερο πεδίο του εγγράφου αυτού αναφέρεται η ημερομηνία λήξης των σπουδών σας, στο Ίδρυμα Υποδοχής, οπότε θα πρέπει το έγγραφο αυτό να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
 2. Την πρωτότυπη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) καθώς και οποιοδήποτε έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Proposed Learning Agreement), εφόσον υπήρξαν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το ίδρυμα Υποδοχής. Επισημαίνεται ότι, πριν την επιστροφή σας, το έντυπο του Learning agreement θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από το ίδρυμα υποδοχής και στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” όπου και θα αναφέρονται και οι πραγματικές ημερομηνίες της διάρκειας σπουδών σας στο εξωτερικό, βάση των οποίων θα υπολογιστεί και το τελικό ποσό της επιχορήγησής σας
 3. Aντίγραφο του επισήμου εγγράφου που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη από το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εξετάσεις είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report) σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας θα σας αποσταλεί αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης της Τελικής Έκθεσης.

Η πληρωμή της β΄δόσης μπορεί να γίνει εφόσον η τελική έκθεση έχει υποβληθεί από τον μετακινούμενο.

Αμέσως μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Το πρωτότυπο Learning Agreement
 2. Arrival-Departure Letter
 3. Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Έκθεση Αξιολόγησης για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες (Assessment report)

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Learning Agreement, στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” και στο Arrival-Departure Letter και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στη Σύμβαση Κινητικότητα για σπουδές που έχετε υπογράψει.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω έντυπα, και την Τελική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από σχετικό e-mail που θα λάβετε, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα Erasmus + για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Π.Δ.Μ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε ή θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Με την επιστροφή σας η γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε μάθημα που επιλέξατε, παρακολουθήσατε και εξεταστήκατε με επιτυχία στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό αναγνωρίστηκε, καθώς και τις μονάδες ECTS που πιστωθήκατε και την βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται επίσης στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μας και τοποθετείται στο φάκελό σας.

© 2016 uowm.gr