Πρωτόκολλο και Γενικό Αρχείο

Τα θέματα που αναφέρονται στην  παραλαβή, πρωτοκόλληση και  συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων, στη διανομή τους σε υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα κλπ. στην αποστολή όλων των εξερχόμενων εγγράφων(αλληλογραφία) καθώς και στη σωστή τήρηση του Γενικού Αρχείου.

Πληροφορίες: Θεοδώρα Κίτσογλου
Τηλ: 2461056270
Fax: 2461056271
Ε-mail: tdp@uowm.gr

© 2016 uowm.gr